Xin thông báo lớp học giáo lý thêm sức

【Xin thông báo lớp học giáo lý thêm sức.】

Năm 2024 nhà thờ Fujisawa có thánh lễ chịu phép thêm sức.

Năm 2022, Năm 2023, Năm 2024, sẽ có lớp học giáo lý thêm sức

●Năm học cho những người năm 2022:
hiện tại đang học trung học trở lên.

●Ngày học:
chủ Nhật sau giờ thánh lễ,9:30-12:00
①10/2 ②11/6 ③12/4
④2023/1/15 ⑤2/5

●địa điểm:
nhà thờ Fujisawa, phòng 204.

●Người hướng dẫn:
Linh mục và thầy cô.

●Cần những gì:
cần mang sách và viết.

●Cách ghi danh nộp đơn:
・xin quí vị vô văn  phòng nhà thờ, viết và nộp đơn trong văn phòng, ngày hết hạn, Tháng 9 Ngày 25.
・Lịch trình học, tất cả có 5 lần,nếu ai có bị mất ngày học,thì sẽ có lớp học cho năm sau, hoặc có ngày học sau.
 ・Trong lịch trình học, ai có bị khó khăn đi hoc, hoặc bị bịnh,xin vui lòng báo cho,người làm việc ở trong văn phòng biết.
Xin cảm ơn.