Xin thông báo lớp học giáo lý thêm sức

Lễ thêm sức sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Fujisawa vào ngày 1 tháng 12 năm 2024.

Các khóa học dự bị cho mục đích này sẽ được tổ chức vào những ngày sau đây, vì vậy vui lòng đăng ký nếu bạn muốn lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

1.  Đối tượng năm 2024: Học sinh lớp 1 trung học cơ sở đến người lớn chưa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

2. Ngày học: chủ Nhật sau giờ thánh lễ,9:30-12:00

 12/5/2024 , ngày 2/6 , ngày7/7 ,ngày 1/9 ,ngày6/10

3. địa điểm: nhà thờ Fujisawa, phòng 204.

4. Người hướng dẫn: Linh mục và thầy cô.

5. Cần những gì: cần mang sách và viết.

6. Cách ghi danh nộp đơn: xin quí vị vô văn  phòng nhà thờ, viết và nộp đơn trong văn phòng, ngày hết hạn, ngày 5 tháng 5. 

Lịch trình học, tất cả có 5 lần,nếu ai có bị mất ngày học,thì sẽ có lớp học cho năm sau, hoặc có ngày học sau.

   Trong lịch trình học, ai có bị khó khăn đi hoc, hoặc bị bịnh,xin vui lòng báo cho,người làm việc ở trong văn phòng biết.