Nhóm phụ trách khoá học thêm sức xin thông báo

Nhóm phụ trách khoá học thêm sức  xin thông báo.

   Thông tin cho khoá học thêm sức.
    Buổi lễ thêm sức, được tổ chức tại nhà thờ Fujisawa, chủ Nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021.
   Lịch trình học khoá thêm sức.
   Năm 2021 cho các em học từ trung học năm thứ nhất trở lên, chưa  lãnh  nhận bí tích thêm sức ( kể cả người lớn).
    Lớp học: tại nhà thờ Fujisawa.
    Người hướng dẫn: cha, những thành viên khác.
    Cần những gì: viết, sách ( mua ở trong bán đồ tập hoá tại nhà thờ có bán,700 yen +thuế).
     Lịch trình: chủ Nhật 9:30 sau thánh lễ tới 21:30.
     5/9, 5/30, 6/13,7/4,7/25, 9/5, 10/3, 10/31, 11/7( tổng cộng  có 9 lần).
   Nếu ai đang học khoá thêm sức này mà bị bệnh , hay có vấn đề gì thì có lớp học bù lại cho ngày khác.
  Xin vui lòng lộp đơn đến văn phòng tháng 5 ngày 2.
                  Xin cảm ơn.