Gởi các bạn có nguyện vọng nhận bí tích Thêm sức

Thông báo về lớp giáo lý chuẩn bị Thêm sức

Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức được cử hành tại nhà thờ Fijisawa vào năm 2021.Vì vậy lớp giáo lý chuẩn bị cho bí tích này sẽ được tổ chức trong hai năm 2020 và 2021.
Năm nay ( 2020 ) học vào các ngày ghi dưới đây em nào có nguyện vọng xin đăng ký cho chúng tôi.

  1. Đối tượng :các em đang học từ lớp 7 trở lên chưa nhận bí tích Thêm sức.
  2. Ngày giờ :giờ học sẽ bắt đầu sau lễ 9g30 sáng đến 12g30, tất cả 9 buổi học ghi sau đây
    ① ngày 4 tháng 10     ② ngày 1 tháng 11     ③ ngày 29 tháng 11   ④ ngày 6 tháng 12 ⑤ ngày 17 tháng 1     ⑥ ngày 31 tháng 1     ⑦ ngày 7 tháng 2     ⑧ ngày 7 tháng 3 ⑨ ngày 28 tháng 3      ( 9 lần )
  3. Địa điểm   : hội trường nhà thờ Fujisawa, phòng 204 hoặc phòng khác.
  4. Phụ trách  : linh mục, nhóm giáo lý viên phụ trách lớp.
  5. Dụng cụ   : bút viết, sách 「KENSHIN E NO TABI」( sách này có thể mua ở quầy bán của nhà thờ)
    ( giá 700 yen cộng tiền thuế)
  6. Phương pháp đăng ký :các em tự điền vào mẫu đơn dưới đây và nộp cho văn phòng nhà thờ trước ngày 27 tháng 9.                                 

 Chương trình học gồm 9 buổi, nếu vắng lần nào sẽ học bù vào khóa của năm sau hoặc cũng có thể nhận sự giúp đỡ cá nhân.